ALGEMENE VOORWAARDEN EN ZORGPLICHTMEDEDELINGEN VAN BRINK ACCOUNTANTS GEVESTIGD TE
AMSTERDAM, GRONINGEN en ZUIDWOLDE (DR), HIERNA TE NOEMEN OPDRACHTNEMER. versie 24 juli 2014

A. ALGEMEEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht dan wel behoren te worden verricht, daaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt,

  • het inrichten en/of voeren, onderzoeken en beoordelen van een administratie,
  • het samenstellen van jaarstukken en het opstellen van andere verantwoordingen,
  • het analyseren en/of interpreteren van gegevens ontleend aan een administratie,
  • het geven van adviezen op het gebied van bedrijfsvoering en administratie in de ruimste zin van het woord,
  • het verrichten van werkzaamheden van fiscale aard, voor zover deze voortvloeien of samenhangen met de hierboven genoemde handelingen,
  • het adviseren ten aanzien van vraagstukken van fiscaalrechtelijke aard en algemeen juridische aard,
  • het verzorgen van fiscale aangiften, het begeleiden van de verkoop van ondernemingen en/of aandelen,
  • het behandelen van verzoek- en bezwaarschriften in fiscale aangelegenheden,
  • het optreden als gemachtigde in fiscale procedures,al het voorgaande in de ruimste zin van het woord, en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging;

3. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer vervaardigde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
4. Gezamenlijke opdracht: de opdracht gegeven door een al dan niet natuurlijk persoon voor of namens één of meerdere al dan niet gelieerde rechtspersonen of al dan niet gelieerde natuurlijke personen. De natuurlijke persoon is de persoon die de opdrachtbevestiging heeft ondertekend of mondeling of schriftelijk of per email de opdracht heeft gegeven, alsmede de (middellijke) bestuurders van de rechtspersonen waaraan diensten zijn geleverd door de opdrachtnemer. Onder gelieerde rechtspersoon wordt begrepen de al dan niet tijdelijke voortzetter van (een deel van) de onderneming van de natuurlijke persoon of samenwerkingsverband waarvan de natuurlijke persoon enig moment lid was of is.
5. Onder informatie wordt verstaan alle uitingen, al dan niet schriftelijk mondeling of elektronisch, inclusief de informatiedrager. Tot de informatie behoort, maar niet uitsluitend: aangiften, salarisstroken, verzoeken, bezwaarschriften, beroepsschriften, (aan)meldingen, jaarrekeningen en jaarstukken, adviezen, (jaar)opgaven, andere financiële of niet-financiële opstellingen en/of –verantwoordingen
6. Onder handelsovereenkomsten wordt verstaan iedere opdracht van een niet-particulier.

B. TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Deze algemene voorwaarden worden geacht volledig door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd na het verstrijken van een periode van 30 kalenderdagen nadat de algemene leveringsvoorwaarden zijn toegezonden per post, fax of e-mail, zonder dat opdrachtgever schriftelijk zijn bezwaren tegen onderdelen van de algemene leveringsvoorwaarden heeft kenbaar gemaakt.

C. AANVANG EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt eerst tot stand en vangt aan op het moment dat de door opdrachtgever mondeling of schriftelijk opdracht heeft gegeven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

D. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N, aan deze geretourneerd.

E. UITVOERING OPDRACHT
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke gedrags- en beroepsregels. Hij heeft echter het recht hiervan af te wijken zonder voorgaand overleg met de opdrachtgever.
4. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleent dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht.
5. De uitvoering van de opdracht is niet – tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld- specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren, zal opdrachtnemer daarover aan opdrachtgever rapporteren. Opdrachtnemer is daarbij gehouden aan de door de beroepsorganisatie uitgevaardigde frauderichtlijn.
6. Indien sprake is van een opdracht waarvan onderdeel uitmaakt het verzorgen van fiscale aangiften en of informatieverstrekking in het kader van de werknemersverzekeringen dan heeft opdrachtnemer het recht om zonder uitdrukkelijke opdracht van opdrachtgever te hebben gekregen onderzoek te doen naar vermeende financiële voordelen of het vermijden van financiële nadelen voor opdrachtgever ten behoeve van opdrachtgever, tegen het reguliere uurtarief van opdrachtnemer. Dit recht heeft opdrachtnemer indien hij een vermoeden heeft dat genoemde voor- en nadelen bestaan.
7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen behoort het ongevraagd adviseren geen onderdeel van de overeengekomen dienstverlening.
8. Een opdracht wordt als opdracht beschouwd als(een werknemer van) opdrachtnemer redelijkerwijs kon menen dat de opdracht tot uitvoering van werkzaamheden is gegeven en niet teruggetrokken door of namens de opdrachtgever.

F. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke – of beroepsregelen opdrachtnemer een informatieplicht opleggen.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is opdrachtnemer niet gerechtigd de informatie die hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

G. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. OVERMACHT
1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. HONORARIUM
1. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht, dus mede uitgedrukt in het besteedde aantal uren.
3. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.
4. De gebruikelijke uurtarieven van de medewerkers kunnen één keer per jaar worden herzien, op 1 januari, afhankelijk van inflatie en/of salarisverhogingen van de betreffende medewerker.
5. Indien een vaste prijs per uur of een vaste prijs per opdracht is overeengekomen dan kunnen deze prijzen jaarlijks per 1 januari worden aangepast, afhankelijk van inflatie en/of gemiddelde salarisverhogingen van de betreffende medewerker(s). Indien andere medewerkers worden ingeschakeld dan bij aanvang van de werkzaamheden dan wordt de vaste prijs aangepast in verband met het andere salaris van de nieuwe medewerker.
6. De kleinste factureereenheid is één achtste uur. De kleinste factureereenheid voor advieswerkzaamheden alsmede accountantsverklaringen andere dan samenstellingsverklaringen is een kwartier. Het tarief voor incidentele accountantsverklaringen is 50% hoger dan het tarief voor reguliere accountantsverklaringen. Reguliere accountantsverklaringen zijn verklaringen bij de jaarrekening en samenstellingverklaringen.
7.De tijdsbesteding door opdrachtnemer om vragen te beantwoorden over declaraties van de opdrachtnemer kan in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever, afhankelijk van de wil van de opdrachtnemer.

J. BETALING 1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen, en voor handelsovereenkomsten de wettelijke rente op basis van de Europese regels, tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
3. In afwijking van de nadere regels bedoeld in artikel 96 lid 4, Boek 6, Burgerlijk wetboek zijn de buitengerechtelijke kosten vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. In geval van een gezamenlijke opdracht zijn de natuurlijke en/of rechtspersonen, als bedoeld in artikel A punt 4, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de kosten, waaronder begrepen gefactureerde bedragen uit een periode liggende voordat deze algemene leveringsvoorwaarden van kracht zijn geworden.

K. RECLAME
1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de reclame.

L. AANSPRAKELIJKHEID
1. Voor alle werkzaamheden verricht door opdrachtnemer geldt dat deze worden verleend als inspanningsverplichting, dus niet als resultaatsverplichting. Aansprakelijkheid omdat het beoogde resultaat niet wordt bereikt wordt dus niet aanvaard.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste, onvolledige of geen informatie heeft verstrekt, of doordat opdrachtnemer zich niet of onvolledig van zijn taak gekweten heeft om de door opdrachtnemer geproduceerde stukken te controleren voordat het gebruiken van die stukken (deels) onherroepelijke gevolgen heeft gehad.
3. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van opdrachtnemer. Het voorgaande is evenwel niet van toepassing, indien en voor zover de opdracht strekt tot onderzoek van een jaarrekening als bedoeld in artikel 393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het niet of niet tijdig of onjuist doorgeven van informatie –in de ruimste zin van het woord- aan derden, instellingen of opdrachtgever.
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet of niet tijdig of niet volledig verstrekken van voldoende toegankelijke en/of gedetailleerde en/of gerubriceerde informatie door of namens de opdrachtnemer.
8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet of niet tijdig of niet volledig indienen van verzoeken, motiveringen, aangiften, (aan)meldingen, beantwoorden van verzoeken om informatie, zowel richting opdrachtgever als richting instellingen en/of andere derden, of deponeren van een (voorlopige) jaarrekeningen.
9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het bepaalde in de artikelen 25, 27e, 47, 47a, 48, 49, 52, 53, 67a, 67b, 67d, 67e en 67f Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede vergelijkbare bepalingen in de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen.
10. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet afgesloten verzekeringen of tot te lage of te hoge verzekerde bedragen van afgesloten verzekeringen. Onder verzekeringen worden alle mogelijke verzekeringen verstaan, waaronder uitdrukkelijk begrepen pensioenverzekeringen, levensverzekeringen, brandverzekeringen, bedrijfsschadeverzekeringen, sociale verzekeringen etc.
11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover het schadebedrag hoger is dan 2 x de factuurwaarde van het door opdrachtnemer gefactureerde bedrag, ex btw., welke betrekking heeft op de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden welke de klacht hebben veroorzaakt.

M. OPZEGGING
1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is het bepaalde onder I, tweede lid van toepassing.
2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
3. Indien en voor zover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

N. OPSCHORTINGSRECHT
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door opdrachtnemer hebben ondergaan.

O. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij, het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.
3. Het staat opdrachtgever vrij om de procesgang van tuchtrechtspraak te volgen of het geschil voor te leggen aan een daartoe ingestelde arbitragecommissie.

P. ZORGPLICHTMEDEDELINGEN
1. Een rechtspersoon (BV, NV of Stichting), al dan niet in surseance dient binnen 14 dagen na afloop van de termijn waarvoor de loonbelasting, omzetbelasting en premies werknemersverzekeringen dient te worden voldaan, indien deze tijdig zouden zijn aangegeven, schriftelijk betalingsonmacht te melden bij de Belastingdienst en UWI teneinde te voorkomen om op grond van bestuurdersaansprakelijkheid in privé aansprakelijk te worden gesteld voor de niet afgedragen eerdergenoemde belastingen of premies.
2. Een rechtspersoon en ondernemende stichting dient binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar een al dan niet geraamde jaarrekening bij de kamer van koophandel te hebben gepubliceerd. Zo niet, dan wordt de bestuurder aansprakelijk gesteld bij een faillissement van de rechtspersoon binnen drie jaar na laatste overtreding van eerstgenoemde regel.
3.Een rechtspersoon en ondernemende stichting dient een zodanige boekhouding te voeren dat de omvang en samenstelling van zijn rechten en verplichtingen te allen tijde blijkt uit de boekhouding.
4. De aandelen in een korter dan 6 jaar (72 maanden) geleden opgericht rechtspersoon, alsmede een onderneming of pand welke korter dan 5 jaar geleden zonder fiscale afrekening is verkregen kunnen niet worden verkocht of vervreemd zonder aanzienlijke belastingschade verhoogd met boetes.
5. Aangiften en verzoeken om informatie van de fiscus en uitvoeringsinstellingen dienen tijdig te worden gedaan, op straffe van hoge boetes alsmede verzwaring van op belastingplichtige rustende bewijslast ter zake van zijn bronnen van inkomen en zijn aftrekposten.